Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

t:typologia-lesna [2014/03/28 19:02] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Typologia leśna ======
 +
 +**Typologia leśna** (klasyfikacja [[l:las|lasów]]) jako odrębna gałąź wiedzy leśnej powstała pod koniec XIX w. Mimo, że jest to nauka młoda, cechował ją burzliwy i dynamiczny rozwój oraz wyraźna wielokierunkowość. 
 +
 +Z biegiem czasu wykształciły się dwa kierunki koncepcji typologicznych:
 +
 +  - **Kierunek florystyczny**,  inaczej botaniczny lub fitosocjologiczny, którego zwolennicy uważali, że najważniejszym czynnikiem, służącym do określenia typu lasu, a także pośrednio [[t:typ-siedliskowy-lasu|typu siedliska]], jest szata roślinna, czyli [[d:drzewostan|drzewostan]] i [[r:runo-lesne|runo leśne]]. Jako przedstawicieli tego kierunku wymienić można: W.N. Sukaczewa, A.K. Cajandera, J. Paczoskiego.
 +  - **Kierunek  ekologiczny**,  czyli  siedliskowy, którego rzecznicy ujmowali typ lasu jako wytwór warunków siedliskowych, posługując się do określania typu lasu wieloma kryteriami ekologicznymi. Za przedstawicieli tego kierunku uważa się w Polsce M. Romanowa, J. Karpińskiego, B. Alexandrowicza i L. Mroczkiewicza, w Rosji G. Morozowa, E. Aleksiejewa, P. Pogrebniaka.
 +
 +W miarę pogłębiania się wiedzy z zakresu ekologii i fitosocjologii koncepcje typologiczne coraz bardziej wiązały ze sobą najważniejsze elementy flory i siedliska zmierzając do kompleksowego oceniania możliwości produkcyjnych lasu.
 +
 +Obecnie zasady [[k:klasyfikacja-siedlisk|klasyfikacji siedlisk]] w Polsce precyzuje „Kompleksowa metoda typologiczno-siedliskowa IBL". Opiera się ona na trzech taksonomicznych aspektach systemizacyjnych i odpowiadających im trzech grupach kryteriów klasyfikacyjnych lasu i jego siedlisk:
 +
 +  * **warunki geograficzno-klimatyczne**, powodujące zróżnicowanie typologiczne lasu na obszarze kraju; zróżnicowanie to znajduje wyraz w regionalizacji przyrodniczo-leśnej,
 +  * **warunki edaficzne siedliska**, stanowiące zasadniczą podstawę szczegółowego klasyfikowania siedlisk w oparciu o elementy [[g:gleba-lesna|gleby]] i reliefu, z częściowym uwzględnieniem lokalnego mezoklimatu siedliskowego,
 +  * ** roślinność leśna**,  zróżnicowana  na  runo i drzewostan, traktowana w metodzie siedliskowej jako ekologiczny wykładnik roślinnościowy żyzności i zdolności produkcyjnej siedliska.
  
t/typologia-lesna.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 19:02 (edycja zewnętrzna)