Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

l:leg-topolowo-wierzbowy [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Łęg topolowo - wierzbowy** — //Salici-Populetum// R. TX. 1931 (kl. //Salicetea purpureae//, zw. //Salicion albae//)
 +
 +
 +
 +[[g:gatunek|Gatunkami]] tworzącymi warstwę [[d:drzewa|drzew]] są głównie [[w:wierzba salix|wierzby]] i [[t:topola populus|topole]]. Nadają one łęgom nadrzecznym bardzo charakterystyczny wygląd. Ponad strop [[l:las|lasu]] utworzony przez [[w:wierzba biala|wierzbę białą]] (//Salix alba//) i [[w:wierzba krucha|wierzbę kruchą]] (//S. fragilis//), którym mogą towarzyszyć także [[o:olsza czarna]] (//Alnus glutinosa//) i [[j:jesion wyniosly|jesion]] (//Fraxinus excelsior//) oraz inne gatunki drzew, wznoszą się okazałe drzewa [[t:topola czarna|topoli czarnej]] (//Populus nigra//) i [[t:topola biala|białej]] (//P. alba//), a czasem także stare okazy [[w:wierzba biala|wierzby białej]] (//Salix alba//).
 +
 +
 +Podszycie zazwyczaj rozwinięte bujnie, składa się z licznych gatunków wierzb, m.in. [[w:wierzba trojprecikowa|wierzby trójpręcikowej]] (//Salix triandra//) i [[w:wierzba wiciowa|wiciowej]] (//S. viminalis//) oraz takich [[k:krzewy|krzewów]] jak [[d:dereń świdwa]] (//Cornus sanguinea//), [[t:trzmielina pospolita|trzmielina zwyczajna]] (//Euonymus europaeus//), [[c:czeremcha pospolita]] (//Padus avium//) i [[b:bez czarny]] (//Sambucus nigra//).
 +
 +
 +W skład [[r:runo lesne|runa]], bujnie rozwiniętego, wchodzą przeważnie wysokie byliny, takie jak: świerząbek leśny (//Anthriscus syhestris//), bylica pospolita (//Artemisia vulgaris//), kostrzewa olbrzymia (//Festuca gigantea//), starzec nadrzeczny (//Senecio fluviatilis//), pokrzywa zwyczajna (//Urtica dioica//); obficie występuje [[j:jeżyna popielica]] (//Rubus caesius//), a w warstwie przyziemnej ziół kościenica wodna (//Myosoton aquaticum = Malachium aquaticum//), gwiazdnica mniejsza (//Stellaria media//), jasnota plamista (//Lamium maculatum//), mydlnica lekarska (//Saponaria officinalis//) i inne.
 +
 +
 +Bardzo typowy jest tu bogaty udział pnączy, tworzących gęstą plątaninę takich gatunków jak: chmiel zwyczajny (//Humulus lupulus//), kielisznik zaroślowy (//Calystegia sepium//), wyżpin jagodowy (//Cucubalus baccifer//), rdestówka zaroślowa (//Fallopia dumetorum = Polygonum dumetorum//) i psianka słodkogórz (//Solanum dulcamara//).
 +
 +
 +Gatunkami charakterystycznymi zespołu są topole biała (//Populus alba//) i czarna (//P. nigra//), wierzby biała (//Salix alba//), krucha (//S. fragilis//), wiciowa (//S. viminalis//) i trójpręcikowa (//S. triandra//) oraz kielisznik zaroślowy (//Calystegia sepium//).
 +
 +
 +Zespół //Salici-Populetum// występuje na piaszczystych madach nad większymi rzekami w zasięgu corocznych wylewów. [[g:gleba lesna|Gleba]], ze względu na bliskość koryta rzeki, jest tu przesycona wodą tylko w okresie zalewów i nie ma charakteru gleby bagiennej. Początkowym stadium, poprzedzającym rozwój lasu łęgowego, są zbliżone pod względem florystycznym zarośla wiklinowe z wierzbami wiciową (//Salix viminalis//) i [[w:wierzba purpurowa|purpurową]] = wikliną (//S. purpurea//), które wkraczają na tarasy aluwialne poprzez zbiorowiska roślinności zielnej (z rzędu //Bidentetalia// lub //Phragmitetalia//, tam gdzie nurt wody jest głębszy). 
 +
 +Zarośla wiklinowe mogą się wytworzyć również jako stadia degeneracji lasu topolowo-wierzbowego w wypadku zniszczenia warstwy drzew przez człowieka.
 +
 +
 +Pierwotne płaty //Salici-Populetum// występowały zapewne we wszystkich większych dolinach naszych rzek, tworząc wąskie pasy na tarasach aluwialnych, na co wskazuje dziś częste występowanie starych drzew //Populus nigra// i //P. alba// rosnących samotnie wśród łąk i pastwisk, a także zarośla wiklinowe, w których skupiają się właściwe temu zespołowi gatunki.
 +
 +Jako jeden z najbardziej zniszczonych zespołów, rzadko już spotykanych w zachodniej Europie, powinien być objęty ochroną.
  
l/leg-topolowo-wierzbowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)