Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:kraina-slaska-v [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Kraina Śląska (V) ======
  
 +Kraina Śląska zajmuje południowo-zachodnią, przedsudecką część Polski.
 +Lesistość krainy przeciętna - 26,3%, zbliżona do średniej krajowej.
 +
 +Klimat [[k:kraina-przyrodniczo-lesna|krainy]] zalicza się do typu klimatu podgórskich nizin i kotlin. W układzie warunków klimatycznych krainy zaznacza się wpływ klimatu atlantyckiego od północnego zachodu, stopniowo malejący ku wschodowi, a także zależność od konfiguracji terenu. Najcieplejsza jest część środkowa i zachodnia Niziny Śląskiej. Opady w krainie są ogólnie dość wysokie i wahają się od 600 do 700 mm roczne. Średnia trwałość pokrywy śnieżnej na nizinie Dolnego Śląska wynosi poniżej 40 dni w roku i jest najniższa w Polsce. Na pozostałym obszarze wzrasta do 60-90 dni. Zima trwa od 70-80 dni na zachodzie i w środkowej części do 90 dni na Wyżynie Ślaskiej i wschodzie krainy. Okres wegetacyjny na zachodzie oraz wzdłuż Odry na Nizinie Śląskiej należy do najdłuższych w Polsce i trwa około 220 dni. W reszcie krainy jest nieco krótszy i wynosi około 210-200 dni.
 +
 +Cała prawie kraina leży w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego, a tylko drobne jej fragmenty na Pogórzu Sudetów wchodzą w obszar zlodowacenia krakowskiego. Konfiguracja terenu krainy jest bardzo urozmaicona. Wzniesienia dochodzą do 100-150 m. Do najwyższych wzniesień należą: Góra św. Anny (385 m n.p.m.), Ostrzyca (501 m n.p.m.) i Ślęza (718 m n.p.m.). Różnicom wysokości wzniesień odpowiadają różne utwory geologiczne i różne [[g:gleba-lesna|gleby]]. Na południe od Szprotawy rozciąga się pole sandrowe z suchymi i ubogimi piaskami, tworzące lesisty region geograficzny, tzw. bory dolnośląskie. Na południe i na wschód od pola sandrowego ciągną się torfowiska. Koło Głogowa i Lubina występują gleby gliniaste i iły. W dolinach rzek Odry i Baryczy występują gleby aluwialne. Na południe od Wrocławia występują rędziny, a na Przedgórzu Sudeckim ciągnie się pas lessów. Na lewym brzegu Odry od Legnicy do Opola zalegają piaski i piaski gliniaste. Między Opolem a Koźlem występują piasto suche i wydmowe.
 +
 +W krainie reprezentowane są wszystkie [[t:typy-siedliskowe-lasu-terenów-nizinnych|nizinne typy siedlisk]]. Rozmieszczenie ich jest dość nierównomierne. Wśród siedlisk leśnych najliczniej występuje [[b:bor-swiezy-bsw|bór świeży]] - 25,8%, [[b:bor-mieszany-swiezy-bmsw|bór mieszany świeży]] -24,1%, [[l:las-mieszany-swiezy-lmsw|las mieszany świeży]] - 12,7%, [[b:bor-mieszany-wilgotny-bmw|bór mieszany wilgotny]] - 11,4%. Charakterystyczny dla krainy jest wysoki udział siedlisk wilgotnych. Łączny udział tych siedlisk wynosi 25%.
 +
 +Do charakterystycznych [[g:gatunek|gatunków]] lasotwórczych w Krainie Śląskiej należą: [[s:swierk-pospolity|świerk]], [[j:jodla-pospolita|jodła]] i [[b:buk-pospolity|buk]]. Występują one w całej krainie w granicach swego naturalnego zasięgu geograficznego. W [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|składzie gatunkowym drzewostanów]] występują wszystkie gospodarczo ważne gatunki [[d:drzewa|drzew]] leśnych. Ich udział w poszczególnych [[d:drzewostan|drzewostanach]] jest uwarunkowany [[z:zyznosc-gleby|żyznością gleb]]. Na glebach lessowych występują drzewostany bukowe i bukowo-mieszane z domieszką [[d:dab-quercus|dębu]] i jodły. Udział świerka zwiększa się w miarę posuwania się na południe i w teren wyżej położony. [[l:las|Lasy]] charakteryzują się występowaniem oprócz drzewostanów sosnowych (73,5%) również drzewostanów świerkowych (6,7%) i dębowych (9,8%). Udział drzewostanów jodłowych i bukowych sporadyczny.
 +
 +W Krainie Śląskiej występują większe kompleksy leśne. Lasy tej krainy uległy w znacznej mierze przekształceniu pod wpływem silnie rozwiniętej gospodarki przemysłowej.
 +Potencjalna produkcyjność siedlisk średnia (7,12 m3/ha rocznie), nieco wyższa niż przeciętnie w kraju. Zasobność drzewostanów przeciętna -156,2 m3/ha.
 +
 +Kraina Śląska dzieli się na 6 dzielnic:
 +
 +  - **Dzielnica Równiny Dolnośląskiej** - lesistość wysoka, wyższa niż przeciętnie w krainie; potencjalna produkcyjność siedlisk średnia, lecz jednocześnie najniższa w krainie; zasobność drzewostanów bardzo niska. Przeważają tu ubogie siedliska z glebami piaszczystymi, suchymi i silnie zbielicowanymi. Północną część Niziny Śląskiej pokrywa kompleks leśny - Bory Dolnośląskie. Lasy te zawsze należały do wielkich właścicieli ziemskich. Niewłaściwa gospodarka spowodowała degradację siedlisk. Obecnie dominują siedliska borowe, a siedliska lasowe zajmują tylko 3% powierzchni leśnej.
 +  - **Dzielnica Wrocławska** - lesistość dzielnicy ogólnie niska; potencjalna produkcyjność siedlisk średnia, zbliżona do przeciętnej w krainie; zasobność drzewostanów wysoka, wyższa niż średnia w krainie.
 +  - **Dzielnica Przedgórza Sudeckiego i Płaskowyżu Głubczyckiego** - lesistość dzielnicy bardzo niska; potencjalna produkcyjność siedlisk średnia, przy czym najwyższa w krainie; zasobność drzewostanów wysoka, wyższa niż średnia w krainie.
 +  - **Dzielnica Równiny Niemodlińsko-Grodkowskiej** - lesistość w mezoregionie Równiny Grodkowskiej bardzo niska a w mezoregionie Równiny Niemodlińskiej średnia; potencjalna produkcyjność siedlisk średnia, nieco wyższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów bardzo wysoka i jednocześnie najwyższa w krainie.
 +  - **Dzielnica Równiny Opolskiej** - lesistość wysoka, znacznie wyższa niż przeciętnie w krainie; potencjalna produkcyjność siedlisk średnia, nieco niższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów nieco wyższa niż średnia w krainie.
 +  - **Dzielnica Kędzierzyńsko-Rybnicka** - lesistość dzielnicy średnia; potencjalna produkcyjność siedlisk średnia, nieco wyższa niż przeciętnie w krainie; zasobność drzewostanów niższa niż średnia w krainie.
k/kraina-slaska-v.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)