Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:klasyfikacja-zadrzewien [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Klasyfikacja zadrzewień ======
 +
 +W związku ze zróżnicowaniem [[z:zadrzewienia|zadrzewień]] stosowane są ich różne podziały w zależności od formy występowania w krajobrazie, budowy oraz lokalizacji.
 +
 +Ze względu na:
 +  - Formę występowania zadrzewienia dzielą się na:
 +    * pojedyncze - niezależnie rozmieszczone w krajobrazie pojedyncze [[d:drzewa|drzewa]] lub [[k:krzewy|krzewy]],
 +    * rzędowe - liniowo rozmieszczone drzewa i krzewy, np. w zadrzewieniach drogowych,
 +    * pasowe - co najmniej 2-rzędowy pas zadrzewień szerokości do 20 m (wzdłuż rzek, wokół zakładów przemysłowych),
 +    * grupowe - skupienia drzew i krzewów o powierzchni nie przekraczającej 0,02 ha (częste na pastwiskach),
 +    * kępowe - skupiska drzew i krzewów o powierzchni 0,02-0,10 ha, (np. remizy śródpolne),
 +    * powierzchniowe - zadrzewienia o powierzchni powyżej 0,10 ha, które jednak ze względu na sposób zagospodarowania nie stanowią [[l:las|lasu]] (np. z nieużytków).
 +  - Kryterium [[s:sklad-gatunkowy-drzewostanu|składu gatunkowego]]: jednogatunkowe, wielogatunkowe (zmieszanie jednostkowe, grupowe, kępowe, rzędowe, nierównomierne),
 +  - Kryterium struktury pionowej: jednopiętrowe, wielopiętrowe, bezpiętrowe,
 +  - Od lokalizacji:
 +    * zadrzewienia użytków rolnych (polne, łąkowo-pastwiskowe, ochronno-ogrodnicze); zadrzewienia te spełniają funkcje klimatotwórcze, glebochronne, biocenotycze,
 +    * zadrzewienia terenów komunikacyjnych (drogowe, kolejowe, urządzeń przy trasach komunikacyjnych),
 +    * zadrzewienia przywodne (rzek, potoków, wód stojących, budowli i innych urządzeń wodnych); utrwalają brzegi wód, chronią lustro wody przed nadmiernym parowaniem oraz zmniejszają eutrofizację wód zanieczyszczeniami spływającymi z pól,
 +    * zadrzewienia terenów przemysłowych (ochronno-izolacyjne, wewnątrzzakładowe, rekultywacyjne); chronią otoczenie przed szkodliwymi emisjami, polepszają zdrowotne i estetyczne warunki tego otoczenia oraz uproduktywniają nieużytki poprzemysłowe,
 +    * zadrzewienia wiejskich terenów budowlanych (przydomowe, zabudowań gospodarczych, ośrodków administracyjno-mieszkalnych i usługowych); spełniają funkcje ochronne, produkcyjne i estetyczne,
 +    * zadrzewienia urządzeń turystyczno-wypoczynkowych (ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, obozowisk).
 +
 +Zadrzewienia i zakrzewienia mają w środowisku krajobrazu żywicielskiego (otwartego) kolosalny wpływ na kształtowanie klimatu w skali makro i mezo. Nie jest to wpływ tak duży jak lasu, ale wyraźny, jeśli chodzi o poprawienie stosunków wodnych i klimatycznych oraz polepszenie warunków bytowych zwierzyny i ptactwa. Odpowiednio zbudowane zadrzewienia rzędowe i pasowe oraz powierzchniowe mogą w poważnym stopniu przejąć rolę lasu w kształtowaniu stosunków mikroklimatycznych pól uprawnych. Zadrzewienia nie mogą zastąpić lasów w środowisku, ale w powiązaniu z nim mogą bardzo skutecznie meliorować środowisko pól uprawnych.
 +----
 +Źródło: Murat E. "Poradnik hodowcy lasu" Warszawa 1999
  
k/klasyfikacja-zadrzewien.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)