Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

k:klasyfikacja-i-definicje-zbiorowisk-roslinnych-z-punktu-widzenia-roli-czlowieka-w-ich-powstaniu-i-przeobrazeniu [2013/09/15 12:40] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +^**Klasyfikacja i definicje zbiorowisk roślinnych z punktu widzenia roli człowieka w ich powstaniu i przeobrażeniu (Faliński 1969)**((Falińska K., Ekologia roślin. PWN, Warszawa 1996))^^^
 +|Zbiorowiska                |  Definicja                                                                           ||
 +|**Autogeniczne**           |powstałe pod działaniem czynników naturalnych jako pierwotne kombinacje [[g:gatunek|gatunków]];dzieli się je na podstawie stanu zachowania na zbiorowiska pierwotne i naturalne ||
 +|Pierwotne                  |zbudowane z gatunków miejscowych o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji gatunkowej, nie noszące śladów degeneracji wywołanej działalnością człowieka, utrzymujące się na siedliskach niezdegenerowanych (zbiorowiska wysokogórskie)||
 +|Naturalne                  |zbudowane z gatunków miejscowych, o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji gatunkowej, lokalnie ze śladami degeneracji wywołanej działalnością człowieka podobnej w skutkach do degeneracji spowodowanej czynnikami naturalnymi, np. pożar, umiarkowany wypas, zrąb podobny w skutkach do działania wiatrołomu, lawiny||
 +|**Antropogeniczne**        |powstałe pod działaniem czynników zależnych od człowieka, na siedliskach przekształconych lub nowo utworzonych; dzieli sieje na podstawie pochodzenia ich składników i sposobu powstania na zbiorowiska półnaturalne (seminaturalne), synantropijne i ksenospontanicznch||
 +|Półnaturalne               |zbudowane z gatunków miejscowych wywodzących się z pierwotnych zbiorowisk, z niewielkim udziałem gatunków obcych nie wykazujących redukcyjnego stosunku do innych komponentów zbiorowiska, zorganizowane jako nowe, charakterystyczne kombinacje, ale utrzymujące się wskutek powtarzalnych działań człowieka (zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, wrzosowiska, zbiorowiska roślin wodnych w sztucznych zbiornikach, kanałach itp.)||
 +|Synantropijne              |zbudowane w części z gatunków rodzimych i w części z gatunków obcego pochodzenia, zajmujące siedliska skrajnie przekształcone lub nowo powstałe, reagujące wyraźnie na różne formy regularnych oddziaływań (nawożenie, uprawa, wydeptywanie itp.)||
 +|Segetalne                  |to zbiorowiska chwastów jedno- lub dwuliściennych, rzadziej bylin, towarzyszące uprawom polowym, ogrodowym oraz trwałym kulturom roślin drzewiastych, jak winnice, oliwniki, a pozostające pod wpływem rodzaju i pory zabiegów agrotechnicznych (siew, koszenie, okopywanie, stosowanie środków chemicznych), wyjątkowo pod bezpośrednim wpływem gatunku rośliny uprawnej (np. chwasty lnu)||
 +|Ruderalne lub nowo powstałe|to zbiorowiska trwałe z przewagą bylin porastające siedliska skrajne lub nowo powstałe w sąsiedztwie zabudowań, na śmietnikach, ruinach, placach, drogach, na terenach kolejowych, w portach morskich i rzecznych||
 +|**Ksenospontaniczne**      |zbudowane z gatunków obcych, z niewielkim udziałem gatunków miejscowych, zorganizowane jako nowe kombinacje gatunków na skutek redukcyjnego zachowania się przybyszów w stosunku do komponentów zastanego zbiorowiska, opanowujące siedliska zmienione lub przekształcone (zbiorowiska tzw. neofitów powstałe przez przebudowanie naturalnych zbiorowisk okrajkowych lub szuwarowych, np. szuwar tatarakowy na miejscu szuwaru mannowego, zbiorowisko robinii akacjowej i glistnika powstałe w wyniku przekształcenia upraw leśnych lub opanowania murawy kserotermicznej)||
  
k/klasyfikacja-i-definicje-zbiorowisk-roslinnych-z-punktu-widzenia-roli-czlowieka-w-ich-powstaniu-i-przeobrazeniu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)